Τα βασικά σημεία του κειμένου που δόθηκε για διαβούλευση σχετικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευσηΑπό την Ελευθεροτυπία


ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 Δύο όργανα θα έχουν την ευθύνη της διοίκησης, με διακριτή σύνθεση και αρμοδιότητες. Για τα ΑΕΙ, τα όργανα είναι η Σύγκλητος και το Συμβούλιο. Για τα ΤΕΙ, η Συνέλευση και το Συμβούλιο. Ολα τα ακαδημαϊκά ζητήματα του Ιδρύματος παραμένουν στην αρμοδιότητα της Συγκλήτου και της Συνέλευσης του Ιδρύματος. Το Συμβούλιο θα έχει την ευθύνη για τη στρατηγική ανάπτυξη του Ιδρύματος, την έγκριση του προϋπολογισμού, την αξιοποίηση της περιουσίας του Ιδρύματος, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και την επιλογή του πρύτανη ή προέδρου του ΤΕΙ, καθώς και την παύση των καθηκόντων του.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Το Συμβούλιο αποτελείται από άμεσα εκλεγμένα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος και από εξωτερικά μέλη. Τα εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου είναι σημαντικές προσωπικότητες που έχουν διακριθεί σε τομείς της επιστήμης, των γραμμάτων, των τεχνών και της ευρύτερης κοινωνίας, τα οποία επιλέγονται ως άτομα και όχι ως ex officio εκπρόσωποι φορέων ή οργανισμών. Στο Συμβούλιο εκπροσωπούνται οι φοιτητές και το μη ακαδημαϊκό προσωπικό του Ιδρύματος. Η σύνθεση του Συμβουλίου, τα χαρακτηριστικά των μελών του και ο τρόπος συγκρότησής του αποτελούν μέρος της διαβούλευσης.
Η Σύγκλητος αποτελείται από τον πρύτανη ή πρόεδρο ΤΕΙ, τους κοσμήτορες ή διευθυντές σχολών και εκπροσώπους των φοιτητών και των λοιπών κατηγοριών του προσωπικού. Οι αποφάσεις όλων των οργάνων του Ιδρύματος δημοσιοποιούνται στο Διαδίκτυο.

ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

Την ευθύνη της ακαδημαϊκής διοίκησης του Ιδρύματος έχουν ο πρύτανης και η Σύγκλητος. Ο πρύτανης θα πρέπει να έχει υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα. Μπορεί να είναι καθηγητής Πανεπιστημίου της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Εφόσον πρύτανης εκλεγεί καθηγητής άλλου πανεπιστημίου, ταυτόχρονα του προσφέρεται θέση καθηγητή στο γνωστικό του αντικείμενο. Επιλέγεται από το Συμβούλιο έπειτα από διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη γνώμη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Ιδρύματος.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Οι βαθμίδες του διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ περιορίζονται σε τρεις (καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουροι καθηγητές). Η εξέλιξη του διδακτικού προσωπικού κρίνεται με κλειστή διαδικασία. Η μονιμότητα διασφαλίζεται στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή.
Καταργείται ο θεσμός του διδάσκοντα με βάση το Π.Δ. 407 και αντικαθίσταται από το θεσμό του λέκτορα. Η θέση του λέκτορα δεν αποτελεί εξελίξιμη βαθμίδα. Θεσμοθετείται η δυνατότητα στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ να εκλέγουν καθηγητές οι οποίοι ήδη υπηρετούν σε αναγνωρισμένα Ιδρύματα του εξωτερικού, χωρίς οι τελευταίοι να υποχρεούνται να παραιτηθούν από τη θέση τους στο εξωτερικό.
Στα ΤΕΙ, οι βαθμίδες παραμένουν τέσσερις. Η μονιμότητα διασφαλίζεται στη βαθμίδα του αναπληρωτή.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Αυτές τις καθορίζει το κάθε ίδρυμα. Τα εκλεκτορικά σώματα είναι διεθνούς σύνθεσης. Οι μόνιμοι καθηγητές υπόκεινται σε περιοδική διαδικασία αξιολόγησης ως προς το ερευνητικό τους έργο από επιτροπές διεθνούς σύνθεσης. Οι ήδη υπηρετούντες μόνιμοι καθηγητές αξιολογούνται έπειτα από αίτησή τους. Τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ μπορούν να εκλέγουν καθηγητές που υπηρετούν σε ιδρύματα του εξωτερικού χωρίς να υποχρεούνται αυτοί να παραιτηθούν από τη θέση τους στο εξωτερικό.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ 

Η πλήρης διαχείριση των οικονομικών των Ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας, περιέρχεται στα ίδια τα Ιδρύματα. Το ύψος των μισθών του προσωπικού των Ιδρυμάτων καθορίζεται από την πολιτεία. Η πολιτεία χρηματοδοτεί το προσωπικό των Ιδρυμάτων σύμφωνα με τις προγραμματικές συμφωνίες. Τα Ιδρύματα μπορούν να διαμορφώνουν τη δική τους συμπληρωματική πολιτική, προκειμένου να προσελκύουν επιστήμονες υψηλού κύρους.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Η πολιτεία οργανώνει ειδική υπηρεσία που αναλαμβάνει τη διαπραγμάτευση και την υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων με τα Ιδρύματα, τη διαχείριση και κατανομή της δημοσιας χρηματοδότησης. Για την υπηρεσία αυτή υπάρχουν 3 προτάσεις.
1. Θεσμοθέτηση νέας ανεξάρτητης αρχής.
2. Μετεξέλιξη της Α.ΔΙ.Π σε ανεξάρτητη Αρχή Αξιολόγησης, Πιστοποίησης και Χρηματοδότησης.
3. Ειδική υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας.

Ενα μέρος της δημόσιας χρηματοδότησης από την πολιτεία κατανέμεται στα Ιδρύματα με βάση δείκτες ποιότητας και τα επιτευγματά τους, στα οποία δίνεται έμφαση. Οι διοικήσεις των Ιδρυμάτων αποκτούν συγκεκριμένα κίνητρα, προκειμένου να συμμετέχουν αποτελεσματικά στην υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής. Στη διαβούλευση προτείνονται μια σειρά από δείκτες οι οποίοι θα καθορίζουν τη χρηματοδότηση, όπως: αριθμός αποφοίτων και εισερχόμενων φοιτητών, αριθμός φοιτητών που αποστέλλονται στο εξωτερικό, μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, βαθμός αξιοποίησης πόρων του Ιδρύματος, προσφερόμενες υποτροφίες, βραβεία κ.λπ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Η έκδοση σύγχρονης ηλεκτρονικής κάρτας του φοιτητή θα του εξασφαλίζει πρόσβαση σε όλες τις παρεχόμενες από τα Ιδρύματα υπηρεσίες. Οι παροχές (σίτιση, στέγαση) των φοιτητών θα γίνονται από τα Ιδρύματα με σχήματα συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Νέο σύστημα φοιτητικών υποτροφιών και δανείων θα δίνεται σε συνεννόηση με τον τραπεζικό τομέα.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 

Οι συνενώσεις εκπαιδευτικών και ερευνητικών Ιδρυμάτων αποτελούν νέα δυνατότητα και ευκαιρία για τη διαμόρφωση της νέας ταυτότητας των Ιδρυμάτων, που θα επιτρέψει τη στενή και αποτελεσματική συνεργασία των Ιδρυμάτων στην παραγωγή νέας γνώσης και στη διάχυσή της μέσω της οργάνωσης και προσφοράς νέων καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών διεθνούς εμβέλειας.

ΣΠΟΥΔΕΣ - ΠΤΥΧΙΑ 

Η σχολή έχει την ευθύνη για τα προγράμματα σπουδών απονέμει πτυχία και μπορεί να αποτελείται από τμήματα με συγγενή επιστημονικά πεδία. Η σχολή αναθέτει στα τμήματα την οργάνωση και προσφορά των διαφορετικών και ευέλικτα δομημένων προγραμμάτων σπουδών.
Κάθε σχολή συγκροτείται με βασικά κριτήρια τη συνάφεια επιστημονικού αντικειμένου των τμημάτων, το μέγεθός τους και τη γεωγραφική τους εγγύτητα.
Εφαρμόζεται πλήρως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων.
Θεσμοθετείται το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης ως εργαλείο διαφάνειας.

Σχόλια

Διαβάστηκαν πολύ